آیا میدانیدکانی خادمیت درسال 1962میلادی به افتخارنام نصراله خادم،بنیان گذار و رئیس وقت سازمان زمین شناسی کشور نام گذاری شد.

آیا می دانید از بین کانی ها،فیروزه،هلیت وهماتیت جزو غیر سیلیکات ها وکانی های مسکوویت وکوارتز جزو سیلیکات ها هستند.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 21 ارديبهشت 1394 ] [ 18:29 ] [ amiraligheysar ]


1-ازابزارکاملاسالم واستاندارد استفاده کنید.

2-موقع کارآدامش داشته باشید.

3-درموقع کارباابزارتیزدقت کافی داشته باشید.

4-ازابزارمناسب استفاده کنید.

5-ازموادومصالح باکیفیت ومناسب استفاده کنید.

6-ازلوازم برقی مناسب استفاده کنید.

7-درموقع کار تمرکزداشته باشیدوازشوخی وحرف زدن خودداری کنید.


ادامه مطلب

[ دوشنبه 21 ارديبهشت 1394 ] [ 18:23 ] [ amiraligheysar ]


 آيامي دانيد،بندناف بارگ هاي خوني كه دارد،بين جنين ودستگاه گردش خون مادرارتباط ايجاد مي كندوموادغذايي     

 واكسيژن را ازبدن مادربه جنين مي رساندومواددفعي جنين رانيزبه بدن مادر مي رساند.

 به ويژگي وعملي كه موجب توليدجاندارجديد ازهم نوع خودمي شود راتوليدمثل مي گويند.

 به تركيب سلول هاي جنسي نروماده كه باعث تشكيل سلول تخم مي شودرالقاح مي گويند.

 غده تيروئيدهرمون تيروئيدترشح مي كند كه:1توليدوذخيره انژي درسلول هاي بد‍‍‍‍ن.2رشد اندام ها مخصوصامغزدركودكي.3افزايش هوشياري در بزرگسالي.

 ‍‍آيا مي دانيد،اگرغده تيروئيددردوران جنيني ياكودكي درست كارنكند،مغزرشد نمي كندوعقب مانده ذهني مي شويم.

 

به تركيب هاي شيميايي خاص كه ازغده هاياسلول هاي بدن ترشح وواردخون مي شود،هرمون مي گويند.

 آيا مي دانيدكه افزايش قد تاحدود20سالگي ادامه دارد،كه در دخترهازودترازپسران است.